Lentoapu-v-white-kopi.png

Käyttöehdot

Lähettämällä korvaushakemuksen osoitteessa Lentoapu.fi asiakas hyväksyy automaattisesti seuraavat ehdot.


1. YLEISTÄ  

1.1 Lähettämällä korvaushakemuksen Lentoavulle asiakas hyväksyy automaattisesti seuraavat ehdot.

2. PALVELUNTARJOAJAN TIEDOT  

2.1 Sivuston lentoapu.fi omistaa ja sitä hallinnoi Flyhjælp ApS (jäljempänä Lentoapu).

2.2 Lentoapu toimii asiakkaan puolesta varmistaen, että tämä saa Euroopan parlamentin ja neuvoston (EY) asetuksen N:o 261/2004 mukaisen suurimman mahdollisen korvauksen.

2.3 Yrityksen osoite on Holmbladsgade 133, DK-2300 København S, Tanska. 

2.4 ALV-tunnus on DK 36 91 74 90.

2.5 Mahdolliset kysymykset voi lähettää osoitteeseen [email protected]

3. SOPIMUS

3.1 Lentoapu pyrkii parhaansa mukaan saamaan suurimman mahdollisen korvauksen lentoyhtiöiltä. Tätä varten on asiakkailta saatava asiasta riittävät, tarkat ja oikeat tiedot. Lähettäessään korvaushakemuksen asiakas vakuuttaa, että tiedot on annettu todenmukaisesti ja tarkasti. Jos asiakas antaa tietoja, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, Lentoapu voi laskuttaa turhaan tekemistään työtunneista yrityksen tavanomaisen tuntihinnan mukaisesti, eli 80 euroa tunnilta (sis. arvonlisäveron).

3.2 Lentoapu toimii asiakkaan puolesta korvauksen hakemisessa lentoyhtiöltä, ja sillä on suurimman mahdollisen korvaussumman saamiseksi oikeus ryhtyä oikeustoimenpiteisiin lentoyhtiötä vastaan.

Jos vaatimus saatetaan oikeuteen Norjassa, jossa Lentoapu ei itse toimi asianajajana, Lentoapulla on oikeus luovuttaa henkilötietojasi ja asian tietoja liikekumppanilleen Wahl-Larsen-asianajotoimistolle (Wahl-Larsen Advokatfirma A/S, Org. nr.: 099987654, Fridjof nansens Plass 5, 0160 Oslo, Norge), jolla on mahdollisuus nostaa asia norjalaisen tuomioistuimen edessä (vrt. lentoavun henkilötietopolitiikka).

Jos asia käsitellään Keski- tai Etelä-Euroopan tuomioistuimessa, vaatimus luovutetaan liikekumppanillemme Flightrightille (FLIGHTRIGHT GMBH, Company registration no. HRB 25958 P, Rudolf-Breitscheid-Strasse 162, D-14482 Potsdam, Germany). Asiakas sitoutuu avustamaan asian luovuttamiseen allekirjoittamalla vaaditut asiakirjat, jotta Flightrightin asianajajat voivat viedä asian ulkomaiseen tuomioistuimeen.


3.3 Lentoapu voi ottaa haltuunsa asiakkaan lentoyhtiölle esittämän korvausvaatimuksen luovutussopimuksella tai sillä voi olla oikeus edustaa asiakasta tältä saamansa valtakirjan perusteella, mutta asiakkaalla ei missään tilanteessa ole oikeutta olla samanaikaisesti itse yhteydessä lentoyhtiöön ja vaatia tai vastaanottaa lentoyhtiöltä korvausta saman tapauksen puitteissa. Jos asiakas on itse yhteydessä lentoyhtiöön sen jälkeen, kun on valtuuttanut Lentoavun edustamaan itseään, Lentoavulla on oikeus palkkioon, sillä korvauksen saamisen voidaan katsoa johtuneen Lentoavun yhteydenotosta lentoyhtiöön.

Kun asiakas on valtuuttanut Lentoavun edustamaan itseään, parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Lentoavulle kaikista lentoyhtiöltä saamistaan kyseiseen vaatimukseen liittyvistä yhteydenotoista.
 
Jotta voimme periä vaaditun summan mahdollisimman tehokkaasti, Flyhjælp voi milloin tahansasiirtää henkilötietosi emoyhtiöllemme Flightright GmbH:lle, joka lisää tapauksen tiedot heidän tapausten käsittelyjärjestelmään, sekä Flightrightin mahdollisille kumppaneille - mukaan lukien lakitoimistot, jotka voivat hoitaa tapauksen ulkomaisissa tuomioistuimissa.
 
3.4 Jos asiakas toivoo korvausta uusista lentolipuista, jotka hän on joutunut ostamaan lennon viivästymisen johdosta, niiden kuitit on liitettävä korvaushakemukseen sen lähettämisen yhteydessä. Mikäli Lentoapu ei ole vastaanottanut kuitteja ennen korvausvaatimuksen lähettämistä lentoyhtiölle, sillä ei ole velvollisuutta toimittaa niitä lentoyhtiölle jälkikäteen, ellei kulujen yhteenlaskettu summa ole vähintään 265 euroa.

3.5 Lähettäessään korvaushakemuksen Lentoavulle asiakas vakuuttaa, ettei ole valtuuttanut toista yritystä edustamaan itseään eikä lentoyhtiön ja asiakkaan välillä ole parhaillaan käynnissä oikeusriitaa. Kun asiakas on valtuuttanut Lentoavun edustamaan itseään, valtuutusta ei voi enää siirtää muille. Jos käy ilmi, ettei asiakas ole toiminut kohdan 3.5 mukaisesti, tällä on velvollisuus maksaa Lentoavulle sama palkkio, johon se olisi tavanomaisessa tapauksessa ollut oikeutettu, mikäli kohdan 3.5 noudattamatta jättäminen johtaa siihen, ettei Lentoapu enää voi edustaa asiakasta. Asiakkaan maksettaviksi tulevat lisäksi mahdolliset muut kustannukset, joiden voidaan katsoa syntyneen sopimuksen noudattamatta jättämisestä, esimerkiksi menetetty hakemusmaksu ja turhat oikeudenkäyntikulut.

3.6 Lentoapu voi vastaanottaa tietoja lentoyhtiöltä ja asian kannalta merkityksellisiltä viranomaisilta asiakkaan puolesta.

3.7 Lentoapu voi kieltäytyä edustamasta asiakasta, ellei asiakas luovuta Lentoavulle sen tarvitsemia riittäviä ja tarkkoja tietoja tai asiakirjoja.

3.8 Mikäli Lentoapu ei asiakkaasta johtuvista syistä saa lentoyhtiöltä korvausta ja on tehnyt asiakkaalle turhaa työtä, sillä on oikeus periä asiakkaalta palkkio työstään.

3.9 Lentoavulla on oikeus neuvotella lentoyhtiön kanssa millaisesta tahansa sovintoratkaisusta asiakkaan puolesta.

3.10 Lentoapu päättää itse suurimman mahdollisen korvauksen saamiseksi tarvittavista toimenpiteistä, eikä niistä voi esittää sille vaatimuksia.
 
3.11 Lentoapu voi vastaanottaa vakiokorvauksia, uusien lippujen hinnan korvauksen, oikeudenkäyntikuluja, tuomioistuinmaksuja, korkoja jne. asiakkaan puolesta. Kun Lentoapu on vastaanottanut lentoyhtiöltä vakiokorvauksen ja/tai korvauksen uusista lentolipuista, asiakkaan osuus korvaussummasta siirretään tälle mahdollisimman nopeasti
 
3.12 Lentoavulla on koska tahansa oikeus lopettaa asian käsittely, mikäli se arvioi, ettei vakiokorvauksen tai rahojen palautukseen ole mahdollisuutta. Jos Lentoapu päättää lopettaa asian käsittelyn, se lähettää asiakkaalle siitä perustelun. Tämän jälkeen asiakkaalla on vaatimuksessa täysi määräys- ja päätösvalta, sillä allekirjoitettu valtakirja tai luovutussopimus ei enää ole voimassa
 
3.13 Jos lentoyhtiö ei maksa vakiokorvausta ja/tai korvaa uusia lentolippuja eikä suostu neuvottelemaan asianmukaisesta sovintoratkaisusta, Lentoapu voi lähettää siitä valituksen tarvittaville viranomaisille. Lentoapu arvioi itse, onko lentoyhtiön mahdollisesti ehdottama sovintoratkaisu asianmukainen.
 
3.14 Lentoapu arvioi itse, tuleeko vaatimus saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksivakiokorvauksen ja/tai uusien lippujen korvauksen saamiseksi EY-asetuksen 261/2004 perusteella. Jos oikeuskäsittely on Lentoavun arvion mukaan välttämätön, se voi viedä asian oikeuteen ilman erillistä sopimusta asiakkaan kanssa.
3.14 Lentoapu arvioi itse, tuleeko vaatimus saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi
vakiokorvauksen ja/tai uusien lippujen korvauksen saamiseksi EY-asetuksen 261/2004 perusteella. Jos oikeuskäsittely on Lentoavun arvion mukaan 3.15 Korvaushakemusten käsittelyn hoitavat pääasiassa juristit. Lentoavulla on lisäksi sopimuksia asianajajien kanssa, joita hyödynnetään silloin, kun se on yksittäisen vaatimuksen kannalta välttämätöntä.

3.16 Lentoavun viestintä lentoyhtiön kanssa ja sen tälle esittämä vaatimus ovat luottamuksellisia, eikä niitä voi vaatia nähtäväksi.

3.17 Sopimuksen voi irtisanoa koska tahansa, mutta Lentoavulla on siinä tapauksessa oikeus periä jo tekemästään työstä yrityksen tavanomainen tuntiperusteinen palkkio, joka on 80 euroa tunnilta (sis. arvonlisäveron). Vain valtakirjaan perustuvan sopimuksen voi irtisanoa sen jälkeen, kun vaatimus on saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tällöin Lentoavulla on oikeus periä sama palkkio, jonka se olisi saanut oikeudessa voitettuaan, samoin kuin oikeuskäsittelystä syntyneet kustannukset.

3.18 Jos asiakas haluaa perua suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ennen kuin asia on käsitelty loppuun, Lentoavulla on oikeus saada palkkio jo tekemästään työstä, koska se ei tämän jälkeen enää voi edustaa asiakasta.

3.19 Peruuttamisoikeus
Asiakkaalla on kuluttajansuojalain perusteella 14 päivää aikaa peruuttaa Lentoavulle antamansa valtuutus korvaushakemuksen lähettämisestä lukien.

Valtaosalla internetin välityksellä myytävistä tuotteista on 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka kuluessa kuluttaja voi peruuttaa kaupan ilman syytä. Peruuttamisajan katsotaan alkavan siitä päivästä, kun asiakas lähettää korvaushakemuksen Lentoavulle osoitteessa www.lentoapu.fi.

Kuluttajansuojalain perusteella asiakkaalla on oikeus saada kaupasta tiettyjä tietoja, muun muassa tiedot peruuttamisoikeuden ehdoista ja tilatusta palvelusta. Peruuttamisaika ei ala ennen kuin asiakas on saanut nämä tiedot kirjallisesti (esimerkiksi kirjeitse tai sähköpostitse). Lentoapu toimittaa kyseiset tiedot korvaushakemuksen lähettäneelle asiakkaalle sähköpostitse heti hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Jos asiakas esimerkiksi lähettää korvaushakemuksen osoitteessa www.lentoapu.fi kuun ensimmäisenä päivänä, jolloin hän myös vastaanottaa edellä mainitut tiedot, hän voi halutessaan perua hakemuksensa kuun 15. päivään mennessä. Jos peruuttamisaika päättyy pyhäpäivänä tai lauantaina, asiakkaalla on aikaa seuraavaan arkipäivään saakka.

Poikkeuksena yleiseen peruuttamisoikeuteen on tilanne, jossa asiakas hyväksyy peruuttamisoikeuden puuttumisen, Lentoapu käynnistää asiakkaan korvaushakemuksen käsittelyn heti sen saapumisen jälkeen ja vaatimus on käsitelty loppuun ja korvaus saatu ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä.

Kun asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot – allekirjoittamalla joko valtakirjan tai luovutussopimuksen osoitteessa www.lentoapu.fi – hän hyväksyy samalla, että Lentoapu käynnistää työn vakiokorvauksen ja/tai ylimääräisten kustannusten korvauksen hakemiseksi lentoyhtiöltä. Asiakkaan tiedossa on, että käsittelyn aloittaminen ja vaatimuksen toimittaminen lentoyhtiölle heti korvaushakemuksen lähettämisen jälkeen merkitsee peruuttamisoikeuden puuttumista siinä tapauksessa, että Lentoapu on – ennen kuluttajansuojalain mukaisen 14 päivän peruuttamisajan umpeutumista – onnistunut saamaan asiakkaan korvauksen lentoyhtiöltä.

Siksi on oletettava, että asiakas menettää peruuttamisoikeutensa paitsi 14 päivän peruuttamisajan umpeuduttua myös kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella silloin, kun Lentoapu on suorittanut asiakkaalle tekemänsä työn loppuun ennen peruuttamisajan päättymistä, koska se on aloittanut asiakkaan hakemuksen käsittelyn asiakkaan suostumuksesta.

Jos asiakas peruu lähettämänsä hakemuksen ennen kuin Lentoapu on suorittanut tälle tekemänsä työn eli korvauksen hakemisen lentoyhtiöltä loppuun, ja peruuttaminen tapahtuu 14 päivän peruuttamisoikeuden puitteissa, Lentoapu hyväksyy luonnollisesti peruuttamisen, mutta sillä on kuitenkin oikeus periä siihen mennessä tekemästään työstä yrityksen tavanomainen tuntiperusteinen palkkio, joka on 80 euroa tunnilta (sis. arvonlisäveron). Vrt. kuluttajansuojalain 6 luvun 19 §. Asiakkaalta perittävän korvauksen on oltava kohtuullisessa suhteessa Lentoavun jo tekemään työhön verrattuna siihen, että työ olisi suoritettu loppuun.

Mikäli asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, tämän on ilmoitettava päätöksestään Lentoavulle yksiselitteisellä tavalla (esim. kirjeellä, faksilla tai sähköpostitse). Esimerkiksi kirjeitse tai sähköpostitse tehtävä kirjallinen peruuttaminen on lähetettävä ennen peruuttamisajan umpeutumista. Mikäli asiakas haluaa itselleen todisteen oikeaan aikaan tehdystä peruuttamisesta, kirjeen voi esimerkiksi lähettää kirjattuna ja säilyttää kuitin.

Ilmoitus peruuttamisesta tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse Lentoavun postiosoitteeseen. Lentoapu lähettää peruuttamisen vastaanottamisesta kuittauksen.

Peruuttaminen on tehty peruuttamisajan puitteissa, mikäli asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen määräajan umpeutumista. Osoitteessa www.lentoapu.fi on peruuttamisesta erillinen osio, jossa on asiasta lisätietoa.

3.20
Jos Lentoapu ei voita asiakkaan tapausta oikeudessa, hakemusmaksua ei peritä asiakkaalta.

4. HINNAT (sis. arvonlisäveron)

4.1 Jos lentoyhtiö tai matkanvälittäjä maksaa korvauksen, Lentoapu perii palkkion sen saamiseksi tekemästään juridisesta ja hallinnollisesta työstä.

Palkkio peritään matkustajaa kohden saadun vakiokorvauksen perusteella:
 
EY-asetuksen 261/2004 7 artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukainen vakiokorvaus: 75 euroa.
EY-asetuksen 261/2004 7 artiklan 1 kohdan b) alakohdan mukainen vakiokorvaus: 120 euroa.
EY-asetuksen 261/2004 7 artiklan 1 kohdan c) alakohdan mukainen vakiokorvaus: 180 euroa.
 
EY-asetuksen 261/2004 7 artiklan 2 kohdan a) alakohdan mukainen vakiokorvaus: 37,50 euroa.
EY-asetuksen 261/2004 7 artiklan 2 kohdan b) alakohdan mukainen vakiokorvaus: 60 euroa.
EY-asetuksen 261/2004 7 artiklan 2 kohdan c) alakohdan mukainen vakiokorvaus: 90 euroa.
 
Palkkio on siis aina 30 % saadusta korvaussummasta.

4.2 Jos korvausta ei onnistuta saamaan, Lentoapu ei voi periä palkkiota.
 
4.3 Mikäli lentoyhtiö korvaa uusien lentolippujen hinnan, asiakkaan osuus korvaussummasta on 70 %. Mikäli korvausta ylimääräisistä kustannuksista ei onnistuta saamaan, Lentoapu ei voi periä korvauksen hakemisesta palkkiota.

4.4 Jos lentoyhtiö korvaa asiakkaan lentolipun, asiakkaan osuus korvaussummasta on siinäkin tapauksessa 70 %.

4.5 Jos lentoyhtiö perii maksun vakiokorvauksen ja/tai uusien lentolippujen korvauksen siirtämisestä Lentoavulle, maksu vähennetään asiakkaan osuudesta.

4.6 Mikäli Lentoavulle syntyy kustannuksia asiakkaalle tehdystä tilisiirrosta esimerkiksi silloin, kun tili ei ole Suomessa, kustannukset vähennetään asiakkaan osuudesta.

4.7 Alennuskuponkeja voi käyttää siihen saakka, kunnes lentoyhtiö on siirtänyt vakiokorvauksen ja mahdollisten ylimääräisten kustannusten korvauksen Lentoavun tai asiakkaan tilille. Tämän jälkeen Lentoavun palkkiosta ei enää voi saada alennusta. On tärkeää huomata, että kerralla voi käyttää vain yhden alennuskupongin. Jos asiakas yrittää käyttää kerralla useamman alennuskupongin, Lentoapu huomioi niistä ainoastaan eniten alennusta antavan. Alennuskupongilla tarkoitetaan koodia tai tilannetta, joka oikeuttaa Lentoavun palkkiosta saatavaan alennukseen.

4.8 Mikäli Lentoapu katsoo, että vaatimus on vietävä oikeuteen, se maksaa tuomioistuimen hakemusmaksun. Hakemusmaksu on maksu asian käsittelyn käynnistämisestä tuomioistuimessa. Lentoapu maksaa hakemusmaksun, mutta perii sen myöhemmin asiakkaalta siinä tapauksessa, että oikeustapaus voitetaan. 
 
4.9 Jos korvausvaatimus viedään oikeuteen Suomessa, oikeuskäsittelyn kulut korvataan asiakkaan oikeusturvavakuutuksesta. Asiakas on velvollinen tekemään yhteistyötä oikeusturvavakuutuksen tietojen toimittamisessa Lentoavulle. Mikäli asiakkaalla ei ole oikeusturvavakuutusta, Lentoapu ei voi taata korvausvaatimuksen viemistä oikeuteen. Lentoavun asianajaja hoitaa kaiken yhteydenpidon asiakkaan vakuutusyhtiön kanssa. Lentoapu veloittaa asiakkaalta oikeudenkäyntiin liittyvät ylimääräiset oikeudenkäyntikulut, kuten: oikeudenkäyntipalkkio tuomioistuimessa, oikeudellinen konsultointi, oikeudellinen tuntipalkkio, Oikeustoimipalkkio.
 
4.10 Lentoapu voi tarjota asiakkailleen maksua vastaan oikeudellista neuvontaa Suomessa kulloinkin voimassa olevan tavanomaisen tuntihinnan mukaisesti.

4.11 Kaikkiin tämän kappaleen hintoihin sisältyy arvonlisävero.

5. VASTUU JA VASTUUN RAJOITUKSET

5.1 Lentoapua ei voi asettaa vastuuseen, jos asiakas katsoo olleensa oikeutettu suurempaan kuin saatuun korvaukseen, jos Lentoapu ei asiakasta edustaessaan onnistu saamaan tälle lentoyhtiöltä korvausta, jos Lentoapu saa vaatimusprosessin aikana lentoyhtiöltä tietoja, joiden perusteella asiakkaan vaatimuksen ei arvioida tuottavan toivottavaa lopputulosta ja jotka siksi johtavat hakemuksen käsittelyn keskeyttämiseen, tai jos Lentoapu muusta syystä joutuu lopettamaan asiakkaan hakemuksen käsittelyn yms.

5.2 Lentoapu ei ole vastuussa asiakkaan epäsuorista menetyksistä, tulonmenetyksestä, tuotannon menetyksestä, goodwill-arvon menetyksestä yms. Kaikissa tilanteissa Lentoavun rahallinen vastuu rajoittuu siihen summaan, jonka Lentoapu on perinyt tai voi korkeintaan periä palkkiona asiakkaalta yksittäisen vaatimuksen kohdalla. Tämä vastuun rajoittaminen ei luonnollisesti ole voimassa, jos on todisteita Lentoavun karkeasta huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.

5.3 Lentoavun vastuu ei ole voimassa force majeure -tilanteissa. Force majeure -tilanteiksi katsotaan olosuhteet, jotka eivät ole Lentoavun hallittavissa ja joita Lentoapu ei ole voinut tai sen ei olisi pitänyt voida ennakoida sopimuksen tekemisen hetkellä, kuten sota, terrori, tulipalo, tulva, vahingonteko tai työtaistelut.

5.4 Lentoavulla on lainmukainen tuotevastuu – niin oikeuskäytännön mukainen kuin tuotevastuulaissa määritelty – joka koskee sen tarjoamia palveluita.
 
5.5 Osoitteessa lentoapu.fi olevat tiedot ovat niin tarkkoja kuin mahdollista, muttaLentoapu ei voi taata niiden oikeellisuutta. Lentoapua ei voi asettaa vastuuseen sen kotisivuilla olevasta sisällöstä. Lentoapu ei voi taata – sen kotisivuilla olevistatiedoista riippumatta – että asiakkaalla on oikeus vakiokorvaukseen ja/tai uusien lentolippujen korvaukseen.

5.6 Lentoapu ei ole vastuussa tilanteesta, joka syntyy asiakkaan annettua virheellisen tilinumeron, osoitteen tai muita virheellisiä tietoja, minkä seurauksena korvaus esimerkiksi maksetaan väärälle vastaanottajalle. Jos korvaus on asiakkaan antamien virheellisten tietojen vuoksi maksettu väärälle vastaanottajalle, Lentoavun vastuulla ei ole periä maksua aktiivisesti takaisin.

5.7 Lentoavulla ei ole tulokseen liittyvää velvoitetta, vaan ainoastaan keinoihin liittyvä velvoite. Tästä syystä Lentoavun ei voida katsoa olevan velvollinen toimittamaan palveluaan tietyn ajan puitteissa, sillä Lentoavun tarjoama palvelu on sidoksissa moniin eri tekijöihin, joihin Lentoapu ei voi vaikuttaa (esimerkiksi lentoyhtiöiden käsittelyajat, tuomioistuinten käsittelyajat yms.). Lentoapua ei siksi voi asettaa vastuuseen palvelun väitetystä viivästymisestä.

6. ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

6.1 Tilinumero tulee toimittaa Lentoavulle kirjallisesti. Asiakkaalta vaaditaan tilinumeron toimittamisessa erityistä tarkkuutta. Mikäli asiakas antaa Lentoavulle virheellisen tilinumeron, ja Lentoapu tekee siksi tilisiirron tilille, jolle asiakkaalla ei ole pääsyä, Lentoavulla ei ole velvollisuutta maksaa korvausta uudelleen asiakkaan oikealle tilille.
 
6.2 Jos lentoyhtiö tai matkanvälittäjä maksaa vakiokorvauksen ja/tai uusien lentolippujen korvauksen tms. suoraan asiakkaalle, asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa siitä Lentoavulle 10 päivän kuluessa vakiokorvauksen ja/tai uusien lentolippujen korvauksen vastaanottamisesta, jotta Lentoapu voi periä palkkionsa asiakkaalta. Mikäli asiakas ei ole ajoissa yhteydessä Lentoapuun, se voi periä asiakkaalta korkolain mukaisen viivästyskoron (vrt. korkolain 4 a §), joka lasketaan määräajan päättymisestä aina siihen saakka, kun Lentoapu on saanut asiakkaalta sille kuuluvan palkkion.
 
6.3 Jos asiakas on vastaanottanut vakiokorvauksen ja/tai uusien lentolippujen korvauksen suoraan lentoyhtiöltä tai kolmannen osapuolen kautta, eikä asiakas ilmoita siitä Lentoavulle 5 päivän kuluessa suorituksesta, ja Lentoavulle syntyy tarpeettomia kustannuksia oikeudenkäyntikuluista ja muista oikeuskäsittelyyn liittyvistä kuluista, Lentoapu voi palkkion lisäksi periä asiakkaalta yrityksen tavanomaisen tuntihinnan, eli 80 euroa tunnilta (sis. arvonlisäveron), jokaisesta turhaan käytetystä työtunnista.

6.4 Asiakas on velvollinen maksamaan Lentoavulta saamansa laskut viimeistään 14 päivän jälkeen niiden vastaanottamisesta, elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet muuta eikä vastaanotetussa laskussa ilmoiteta toisin.

6.5 Jos asiakas maksaa Lentoavun lähettämän laskun myöhässä, Lentoapu voi periä asiakkaalta korkolain mukaisen viivästyskoron (vrt. korkolain 4 a §), joka lasketaan eräpäivästä maksun suorituspäivään. Lentoapu voi lisäksi periä 15 euroa perimiskuluina.

6.6 Mikäli asiakas ei maksa erääntynyttä laskua viimeistään 14 päivän jälkeen kirjallisen maksumuistutuksen vastaanottamisesta, Lentoapu voi edellä mainitun viivästyskoron perimisen lisäksi ryhtyä muihin toimenpiteisiin Suomen lain mukaisesti sekä periä maksun maksumuistutuksen lähettämisestä.

7. VAKUUTUKSET

7.1 Lentoapu tuo julki, että sillä ei ole vastuuvakuutusta. Tämä tarkoittaa, että Lentoapu vastaa yksin vaatimuksista, jotka koskevat sen antamien tietojen mahdollisia virheitä tai puutteita. Lentoavun asiakkaan on siksi otettava huomioon, ettei Lentoapu voi välttämättä vastata tai myöntyä asiakkaan mahdolliseen korvausvaatimukseen.

8. LUOTTAMUKSELLISUUS

8.1 Lentoavulla ja sen henkilökunnalla on velvollisuus käsitellä kaikkia tietoja hyväksyttävällä ja lain edellyttämällä tavalla sekä niin, että käsittelyn kohteena on vain tarkoituksen kannalta merkityksellisiä ja hyväksyttäviä tietoja.

8.2 Lentoapu käsittelee asiakkaan sille antamia/lähettämiä tietoja luottamuksellisesti, eikä se välitä tietoja kolmansille osapuolille muutoin kun silloin, kun se on välttämätöntä asiakkaan parhaan mahdollisen edustamisen kannalta.

8.3 Lentoapu ei voi taata internetin välityksellä tehtävän tiedonsiirron turvallisuutta. Tämä tarkoittaa, että asiaankuulumattomat tahot voivat saada haltuunsa tietoja, kun niitä siirretään ja säilytetään sähköisessä muodossa. Henkilökohtaisten tietojen antaminen on siksi tässä suhteessa asiakkaan vastuulla.

9. IMMATERIAALIOIKEUDET

9.1 Lentoavulla on täydet immateriaaliset omistusoikeudet yrityksen tuotteisiin, palveluihin jne. patentit, design, tuotemerkit ja tekijänoikeudet mukaan lukien. Asiakkaalla ei siksi ole oikeutta hyödyntää tai käyttää niitä millään tavalla.

10. OIKEUSPAIKKALAUSEKE

10.1 On sovittu, että Lentoavun ja asiakkaan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset sopimuksesta syntyvät kiistat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

Oliko lentosi myöhässä tai peruttu? Tee korvaushakemus!

Lentoapu auttaa saamaan jopa 600 euron korvauksen, jos lentosi oli myöhässä tai peruttu

 Tuhansia tyytyväisiä asiakkaita

 Tehokas ja asiantunteva palveu

 Riskitöntä, nopeaa ja helppoa!